Ses Olayları Konusu

SES OLAYLARI

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi)

—Sert ünsüzlerden biriyle (f, s, t, k, ç, ş, h, p) biten bir sözcükten sonra yumuşak ünsüzle “c, d, g” başlayan bir ek gelirse ekin başındaki yumuşak ünsüzler “ç, t, k” şeklinde değişerek sertleşir.

—balık-cı balıkçı

—çiçek-ci çiçekçi

—sınıf-da sınıfta

—uçak-dan uçaktan

—gelmiş-di gelmişti

—1925’den 1925’ten

—kebap-cı kebapçı

—Ünsüz Yumuşaması (Değişimi)

—Süreksiz sert ünsüzlerden biriyle (p, ç, t, k) biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse süreksiz sert ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür.

—kitap – ı kitabı

—uçak – a uçağa

—kalp – i kalbi

—ahenk – i ahengi

—yaptık-ı yaptığı

—umut-u umudu

—ağaç-a ağaca

—dolap-ın dolabın

**Tek heceli sözcüklerin bazılarında yumuşama olmaz.

—suç – u süt-ü

top – u at-ı

—**Özel adlarda yazarken yumuşama olmaz, konuşurken olur.

—Sinop’a

—bur(u)n – u burnu

—zih(i)n – im zihnim

—gön(ü)l – üm gönlüm

—om(u)z-um omzum

—**İkilemelerde ses düşmesi olayı olmaz.

—burun buruna

omuz omuza şehirden şehire gönülden gönüle

**Bazı sözcüklerde ve özel adlarda düşme olmaz.

—seçime

—yapıtın

sarı(a)r- sarar-

bes(i)-le- besle-

—**İkinci hecesinde dar ünlü bulunan bazı sözcüklerle “olmak” ve “etmek” yardımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulurken dar ünlü düşer.

—sab(ı)r + etmek sabretmek

—kay(ı)t + olmak kaydetmek

—keş(i)f + etmek keşfetmek

—kay(ı)p+olmak kaybolmak

—

—**Bazı sözcüklerin birleşmesi sırasında ünlü düşmesi görülür.

—kay(ı)n + ana kaynana

—cuma + (e)rtesi cumartesi

—ufa(k) – l ufal-

Ses Türemesi

—Ünlü Türemesi

—“-cık, -cik” eki alan bazı sözcüklerde ek ile sözcüğün arasında ünlü türemesi görülür.

——az – cık azıcık

—bir – cik biricik

—genç – cik gencecik

—dar – cık daracık

—**Bazı pekiştirilmiş sözcüklerde ünlü türemesi görülür.

—yap-yalnız yapayalnız

güp-gündüz güpegündüz

çep-çevre çepeçevre

—Ünsüz Türemesi

—Bazı sözcüklerde, “olmak” veya “etmek” yardımcı eylemiyle bileşik eylem oluşturulduğunda ya da bu sözcüklere ünlü bir ek getirildiğinde ünsüz türemesi görülür.

—af + etmek affetmek

—his + etmek hissetmek

—zan + etmek zannetmek

—ret + etmek reddetmek

—hal + olmak hallolmak

—his – im hissim

—hat – ınız hattınız

—hak – ım hakkım

—sır – ını sırrını

—Ünlü Daralması

—Türkçede geniş ünlüyle (a,e) biten bir sözcük “-yor” eki aldığında o sözcüğün geniş ünlüsünü “ı, i, u, ü” ye çevirerek daraltır.

—bilm(e) – yor bilmiyor

—ist(e) – yor istiyor

—izl(e) – yor izliyor

—suçl(a) – yor suçluyor

—gözl(e) – yor gözlüyor

—anl(a)-yor anlıyor

—ağl(a)-yor ağlıyor

—sızl(a)-yor sızlıyor

**Daralmanın kelimenin kökünde ya da gözdesinde olması gerekir. Aşağıdaki kelimelerde daralma yoktur. -yor eki sessiz harfle biten bir kelimeye eklendiğinde -ı,-i,- u,-ü harflerinden biri gelir. Bu daralma değildir.

geçiyor

—bakıyor

—atıyor

—yanıyor

—seziyor

**Türkçede “ye-, de-, ne” sözcüklerinin bazı kullanımlarında y kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlüde daralma olur.

—ye – y – ecek yiyecek

—ye – y – in yiyin

—de – y – ecek diyecek ne – y – e niye

—Ulama

—Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin bir sonraki sözcüğün başındaki ünlülere bağlanarak okunmasıdır.

—Seni bulmaktan önce aramak isterim Seni sevmekten önce anlamak isterim Çiçekler açtı dokunduğun

Çimler büyüdü yürüdüğün

Ve güller katmer oldu güldüğün yerde

***Arasında noktalama işareti bulunan sözcüklerde ulama yoktur.

—Bekle dedi gitti

Ben beklemedim, o da gelmedi.

—Dudak Ünsüzlerinin Benzeşmesi

—Dudak ünsüzlerinden “b”, kendinden önceki “n”yi “m”ye dönüştürür.

—sakla(n)baç saklambaç

—dola(n)baç dolambaç

—te(n)bel tembel

  • pe(n)be pembe

  • a(n)bar ambar

—ka(n)bur kambur

—masa-a masaya

—baba-ı babası

—İki-er ikişer

—

—**beşer

  • altmışar

  • yetmişer

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Yazım Kuralları Konusu

Cum Eyl 13 , 2019
BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI —Avrupalı Müslümanlık —*Deniz, nehir, göl, dağ vb. isimleri büyük harfle başlar. —Ağrı Dağı Çanakkale Boğazı —Ege Denizi Van Gölü — * Cadde, sokak,mahalle, meydan, bulvar ,isimleri büyük harfle başlar. Cumhuriyet Mahallesi Yıldız Sokağı Zafer Meydanı ** Özel isme dahil olmayan il, ilçe, bucak,belde,köy vb. isimleri küçük harfle […]

You May Like